Nieuws

Uitrol Mobiel team Acute Zorg voor personen gehuisvest in Erpe Mere

Het befaamde 'Artikel 107' van de vernieuwde ziekenhuiswetgeving heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg met als doel de vermaatschappelijking van die zorg. Een belangrijk element hierbij is de oprichting van mobiele teams die behandeling en begeleiding aanbieden in de leefomgeving van de patiënt, zowel in crisissituaties (functie 2A) als bij langdurige zorgvragen (functie 2B).

Als onderdeel van het samenwerkingsverband in de regio Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas werd vanuit het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods een 'Mobiel Team voor Acute Zorg' opgericht.
Vanaf 11 september 2017 kan je beroep doen op het Mobiel team Acute Zorg Netwerk GG ADS Zuid.

Voor wie?

 • Het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) Netwerk GG ADS regio Zuid is een ambulant multidisciplinair team dat zich richt op volwassenen (16 tot 65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.
 • Het doel van de crisisinterventie aan huis is het voorkomen van een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.
 • Het team ondersteunt personen die gehuisvest zijn in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen.


Aanmelden?

 • Aanmelden kan enkel via arts (huisarts, psychiater, spoedarts, …)
 • Bij een juiste indicatie wordt een eerste gesprek gepland om na te gaan of de begeleiding kan worden opgestart.
 • Aanmelden kan elke weekdag van 8u tot 16u45 telefonisch via 0472 30 78 88.
 • De huisbezoeken vinden plaats op weekdagen van 8.00u tot 20.00u, tijdens het weekend en op feestdagen van 8.00u tot 16.45u

Meer info in de folder
Samenvatting van de  Mobiele Teams in het Netwerk GG ADS

Vanaf september gaat Bewegen op Verwijzen van start in onze regio.

Het project helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven.
Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan.


DOEL VAN HET PROJECT
De ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.

CONCEPT
De huisarts verwijst de patiënt door naar een Bewegen op verwijzing-coach (BOV-coach).
Deze gaat dan samen met de burger een beweegplan opstellen om vervolgens de patiënt te stimuleren deel te nemen aan lokale, laagdrempelige beweegmogelijkheden.
Met een verwijsbrief van de huisarts heeft elke deelnemer recht op maximaal 7 uur coaching per jaar. De coach informeert de huisarts over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid betaalt de deelnemer slechts een beperkte bijdrage aan de coach.

START VAN HET PROJECT REGIO PANACEA
Huisartsen kunnen vanaf september 2017 doorverwijzen.
Een verwijsbrief opmaken kan voorlopig enkel via een externe tool - klik hier voor rechtstreekse link. Het opmaken van een verwijsbrief gebeurt automatisch na het aanvinken van de nodige medische gegevens. De huisarts print de brief af en geeft deze, samen met de contactgegevens van de coach, mee met de deelnemer.  Zonder verwijsbrief kan de coach niet verder en kan de deelnemer niet genieten van terugbetaling. De coach plant samen met de deelnemer een afspraak op een toegankelijke locatie en informeert de huisarts doorheen het traject.

ENKELE RECHTSTREEKSE LINKS
- Een verwijsbrief aanmaken
- Hoeveel kost begeleiding door een coach?
- De coaches en hun werklocatie in regio Panacea
- Flyer voor de deelnemer
- Alle bijkomende  informatie is te vinden op www.bewegenopverwijzing.be

HOE KOM IK MEER TE WETEN OVER HET PROJECT?
Via de LOK groepen binnen huisartsenkring Panacea wordt het project systematisch voorgesteld aan de huisartsen. Behoor je niet tot een LOK-groep in de regio, of kan je niet aanwezig zijn op je LOK, neem dan contact op met els@panaceagroep.be (0474 098 553) voor verder informatie.

Geïntegreerde praktijkpremie op komst

Maandag 26/6/17 werden op de Medicomut de cijfers rond de geïntegreerde praktijkpremie voorgesteld en de modaliteiten voor 2017 bevestigd. Huisartsen mogen zich de komende weken verwachten aan een gepersonaliseerd overzicht van de behaalde parameters en de hoogte van de premie waarvoor men in aanmerking komt, en daaraan gekoppeld de aanvraagprocedure om de uitbetaling te regelen.

Er komt een automatische berekening van het behaalde aantal parameters, op individueel of praktijkniveau. Eveneens wordt een beroepsprocedure voorzien voor wie niet akkoord gaat met de aangeleverde cijfers en de beslissing wil betwisten. Effectieve uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk voor eind 2017, maar wellicht wordt deze timing nog vervroegd.

Ongeveer 4800 artsen zouden recht hebben op de basispremie van 1500 euro. Bij de groep die de criteria van de parameters heeft gehaald, zijn er iets meer dan 3000 die de criteria voor de premie van 3500 euro halen, en ongeveer hetzelfde aantal (2923) haalde de hoogste premie van 4550 euro. De Sumehr-bonus wordt behaald door ongeveer 2000 huisartsen. In totaal is er 9% van de totale groep huisartsen die geen enkel criterium behaalde.

Eén jaar na de invoering gebruikt een grote groep huisartsen al verschillende e-Healthdiensten. Voor 2017 concentreert men zich op de groep die nog niet voldoet aan de criteria. Daarom werd beslist om de normen voor 2017 niet te verhogen en de voorwaarden voor 2016 te behouden. Er dienen wel meer criteria behaald te worden (4 i.p.v. 3 voor de premie van 3500 euro en 6 i.p.v. 5 voor de premie van 4550 euro), zoals vastgelegd in de conventie 2016-2017. Ook stijgt de Sumehr-bonus van 200 naar 400 Sumehrs.

In 2017 loopt de meting van de parameters eveneens in het tweede semester. Er wordt wel nog steeds met aandrang gevraagd om de cijfers van individuele artsen sneller en op regelmatige basis beschikbaar te maken vanuit de e-Healtdiensten en centraal ter beschikking te stellen vanuit het Riziv, zodat huisartsen hun eigen progressie kunnen opvolgen en bijsturen waar nodig. Ook zou de aanvraagprocedure voor 2017 nog vereenvoudigd kunnen worden. Verdere analyse van de aangeleverde cijfers is nodig om te kijken of er criteria zijn die het halen van de premie belemmeren, en indien nodig bij te sturen.

(bron Domus Medica) 

Projecten mHealth

In het kader van van het Actieplan eGezondheid 2015-2018,  werden 24 projecten rond mobile health goed gekeurd. De meeste projecten gingen ondertussen van start.  

Wij lichten er twee toe:

 • Diabetes on the run (Partners: Thuisverzorging In Solidariteit vzw, Sovervlag vzw, Bond Moyson/De Voorzorg, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  lees meer 
 • e-Mental health – zelf aan de slag met je klachten (Partners: Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen)
  lees meer 

Rookstopbegeleiding - Terugbetaling van prestaties tabakologie

Sinds 1 januari 2017 werden de tarieven voor rookstopbegeleiding aangepast door de Vlaamse Overheid. Afhankelijk van het statuut van de patiënt (wel of geen verhoogde tegemoetkoming) en het soort begeleiding (individueel of in groep), gelden andere tarieven. Jongeren t.e.m. 21 jaar vallen voor rookstopbegeleiding onder de tarieven van de verhoogde tegemoetkoming.
Lees meer in dit overzicht 

Meer informatie:

Burgers            www.vlaanderenstoptmetroken.be
Professionals   Tabakstop

Waar wringt het ICT-schoentje?

Vanuit het Vlaamse project éénlijn en de Brusselse eHealth Academy trachten we u zo goed mogelijk te ondersteunen op vlak van opleidingen rond e-Gezondheid. Om het aanbod nog beter te kunnen afstemmen op de lokale noden, wordt zoveel mogelijk lokale input verzameld via een kort vragenlijst.  

Het invullen van de vragenlijst vraagt 5 à 10 minuten van uw tijd. Klik hier op de vragenlijst.

huisartsenkringen cruciaal in betere spreiding huisartsen

Uit een evaluatierapport van de Universiteit Gent en KU Leuven over Impulseo of het Impulsfonds blijkt dat het aantal huisartsarme zones blijft oplopen. Domus Medica werkte vanuit de expertengroep mee aan de studie en benadrukt de strategische rol van huisartsenkringen in de verfijning van de criteria voor huisartsarme zones. De huisartsenkringen moeten voor deze taak ook financieel ondersteund worden.


De derde aanbeveling van het rapport stelt dat de criteria voor het bepalen van huisartsenarme of prioritaire zones meer verfijnd en gedifferentieerd dienen te worden. Er moet rekening worden gehouden met een wijde range aan demografische en socio-economische factoren, waarbij de complexiteit en de context van regio’s duidelijker in kaart worden gebracht.


Huisartsenkringen kunnen hierbij een strategische rol spelen. Zij zijn het beste geplaatst om bottom-up de noden van hun regio beter in kaart te brengen. De huisartsenkring kan de reële noden bij huisartsen detecteren, kan proactief de toekomstige noden exploreren, kan scenario’s ontwikkelen voor plotse incidenten (bv plots wegvallen van huisartsen door overlijden of andere redenen). Tot slot zijn huisartsenkringen ook het beste geplaatst om te anticiperen op een dreigende tekort in hun regio.

Het volledige artikel en het rapport vindt u hier

70.000 actieve zorgtrajecten

Het Riziv telt 25.059 zorgtrajecten chronische nierinsufficiëntie en 44.931 zorgtrajecten diabetes type 2.
De aanvankelijke doelstelling is daarmee overschreden voor chronische nierinsufficiëntie, maar nog niet voor diabetes. 

De zorgtrajecten moesten van start gaan op 1 april 2009, maar de lancering werd uitgesteld tot 1 juni voor chronische nierinsufficiëntie en tot 1 september 2009 voor type 2 diabetes.


Hoever staan we acht jaar later? Op vraag van Artsenkrant geeft het Riziv de recentste gegevens vrij.
Is het Riziv tevreden over de evolutie van het aantal zorgtrajecten, een concept dat de Bvas destijds fors heeft gepromoot? "De zorgtrajecten viseerden niet alle patiënten met type 2 diabetes of met chronische nierinsufficiëntie, maar subgroepen die aan welbepaalde criteria voldoen", stelt het Riziv.
Onderschatting
"Vóór de lancering van de zorgtrajecten werd de doelgroep van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie geschat op zo'n 7.000 patiënten. Dat was evenwel een onderschatting want er waren op dat moment geen epidemiologische gegevens beschikbaar. In 2015 telden we al meer dan 25.000 zorgtrajecten chronische nierinsufficiëntie. Voor het traject type 2 diabetes werd de doelgroep geschat op ongeveer 70.000 patiënten. In 2015 waren er meer dan 45.000 zorgtrajecten diabetes type 2. Een groot aantal patiënten uit de doelgroepen is dus opgenomen in een zorgtraject en elk jaar tekenen nieuwe patiënten een zorgtrajectcontract. De doelstelling was niet alleen om patiënten op te nemen in het systeem maar vooral om de zorgkwaliteit en de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen."


Betere zorg
Het Riziv voegt nog toe dat de globale evaluatie van de zorgtrajecten een verbetering van de zorgkwaliteit en een gunstige evolutie van de interdisciplinaire samenwerking heeft aangetoond. Een nieuwe evaluatie is voorzien in de loop van 2017.


"Het globale evaluatierapport beveelt aan om patiënten met type 2 diabetes in het stadium voor het zorgtraject ook toegang krijgen tot diabeteseducatie", stipt het Riziv aan. "In februari 2016 ging het 'voortraject - opvolging van een patiënt met type 2 diabetes' van start voor patiënten zonder zorgtraject noch diabetesconventie. In de loop van 2017 krijgt een subgroep van patiënten uit het voortraject ook toegang tot diabeteseducatie."
(bron Artsenkrant, vertaling Veerle Caerels)

70.000 actieve zorgtrajecten

vormings- en ontmoetingsavond Zorgpad voor Suïcidepogers

Zorgpad voor Suïcidepogers - Regio Vlaamse Ardennen (Zottegem - Oudenaarde - Ronse)
Nodigt u uit op een vormings- en ontmoetingsavond
op 20 april 2017 in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem.

Klik hier voor het volledige programma 

Conferentie Eerstelijnszorg 2017: kernboodschappen voor huisartsen

Op donderdag 16 februari 2017 werd op Vlaams niveau een hervorming van de eerste lijn voorgesteld op de Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'. Domus Medica leverde de voorbije jaren advies en expertise voor deze hervorming.

De huisarts zal in de toekomstige organisatie van de eerstelijnszorg een cruciale rol blijven spelen; de samenwerking met andere disciplines wordt aangemoedigd. Hieronder vindt u de kernboodschappen voor de huisartsen:

 • Impulseo 2.0 komt eraan

Op Vlaams niveau is men sinds enkele maanden bezig om het Impulseofonds te herbekijken. Minister Vandeurzen deelde mee dat deze impulspremie zeker zal blijven bestaan en (in tegenstelling tot sommige berichten in de media) verder uitgebreid zal worden. Omdat interdisciplinaire samenwerking essentieel is in de geïntegreerde zorg, denkt men eraan om de huidige tegemoetkoming uit te breiden naar andere disciplines (bv. praktijkassistentie, verpleegkundige,…) in de praktijk.

 • Eerstelijnszones

Een eerstelijnszone (75 000-125 000 inwoners) wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Hier komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.
Er zijn nog geen beslissingen genomen omtrent de definitieve zones. Later dit jaar wordt een oproep gelanceerd voor consensusgebieden die zich willen laten erkennen als eerstelijnszone. De eerstelijnszones (zorgregio’s) die Domus Medica samen met de huisartsenkringen uittekenden, blijft voor Domus Medica het uitgangspunt om een goed werkende, functionele eerstelijnszone vorm te kunnen geven.

 • Integratie van structuren

Binnen een eerstelijnszone voorziet men de integratie van de LMN’s, SEL’s en GDT’s. Er wordt een transitietraject voorzien om dit te realiseren.
De eerstelijnszones zullen onder andere instaan voor de ondersteuning van de kringwerking, het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, de afstemming welzijns- en gezondheidssector binnen de eerstelijnszone en de afstemming van de lokale zorgvraag en een toegankelijk, efficiënt en kwalitatief aanbod.
De aansturing zal gebeuren door een zorgraad. In deze zorgraad zetelen vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines, van woonzorgcentra, CAW, lokale besturen,… De huisartsen zijn een zeer belangrijke partner in de eerstelijnszones. De minister benadrukte dat bij voorkeur een lokale huisarts voorzitter wordt van de eerstelijnszones.

Ondersteuning inzake palliatie, preventie, dementie en geestelijke gezondheidszorg worden gesitueerd op het niveau van een regionale zorgzone dat een gebied omschrijft van om en bij de 400 000 inwoners. De expertise wordt ter beschikking gesteld van de eerstelijnszone en de zorgaanbieders die er werkzaam zijn. Meerdere eerstelijnszones passen in één regionale zorgzone, die dan weer moeten scharnieren met de (toekomstige) klinische netwerken van ziekenhuizen.

 • Buurtgerichte zorg als kostbare schakel binnen geïntegreerde zorg

Personen met een chronische zorgnood of verminderd zelfzorgvermogen wensen meestal zo lang mogelijk thuis te blijven. Vrijwilligers en mantelzorgers die dit helpen te realiseren, moeten kunnen steunen op voorzieningen in de buurt die hun inzet draaglijker maken.
Lokale besturen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van deze buurtzorg. Ze moeten dan ook actief participeren om een goede aanpak en ontwikkeling te implementeren.

 • Verder werken aan digitalisering

Op het vlak van digitalisering binnen de eerste lijn werd een duidelijke boodschap meegegeven om verder te werken aan de weg die in de eHealthroadmap is uitgetekend.
Vitalink wordt/blijft het digitaal platform waar zorgaanbieders interdisciplinair kunnen werken en gegevens kunnen delen met de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger.
Eénlijn.be blijft de zorgaanbieder ondersteunen in het proces van digitalisatie binnen zijn praktijk.

Meer informatie over de 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen' kunt u hier vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Beleidsnota minister Van Deurzen Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn. 

(artikel overgenomen van Domus Medica